Voor een complete dienstverlening

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CROES VLAGGEN SERVICE statutair gevestigd te Maasland nader te noemen CVS

1. ALGEMEEN

1.1 Opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen en zulks door CVS schriftelijk is bevestigd.

1.2 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Maasland betalingen aldaar te geschieden.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door CVS met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan CVS een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. CVS is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 In verband met de ondergrond en/of het drukproces, gelden ten aanzien van alle aangeboden goederen, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleur (RAL of PMS kleuren), glans, dofheid, gewicht, formaat, kwaliteit hardheid, dikte, enz. van goederen. Geringe afwijkingen ontslaan van de in de catalogi en brocheren voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontstaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.4 Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal CVS gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen alsmede enige wijziging wisselkoersen, welke door CVS kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. In welk geval opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan CVS te voldoen.

2.5 Wanneer het tegendeel niet uitdrukkelijk door CVS is bevestigd, zijn in de geoffreerde prijzen nimmer begrepen; porti, telex, telegram- en telefoonkosten, zegels, invoerrechten en accijnzen, statistiekrechten, consulaats- en registatiekosten, douaneformaliteiten, kosten voor het opmaken van vervoersdocumenten en bankgaranties van wegen, meten, tellen, tarreren, bemonsteren en repareren, kraangelden, extra kosten voor de behandeling van zware voorwerpen, verzekeringspremies, alle extra kosten, zoals opslagkosten en kosten via de wal voor zendingen die een aansluiting missen, alsmede overlig-, staan- en wachtgelden, dekkledenhuur, overwerkgelden, kosten voor avond-, nacht-weekend- en feestdagarbeid en waakloon.

2.6 Indien de door een afnemer bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in een bepaalde kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de afnemer gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voeldoen.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling bindt de opdrachtgever, CVS is eerst gebonden door verzending van de orderbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan CVS kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan CVS ter kennis zijn gebracht Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door CVS zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan CVS alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten) kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien CVS zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van CVS tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft CVS enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever CVS bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door CVS schriftelijk is bevestigd.

4.4 De door CVS te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt een en ander uitsluitend ter beoordeling van CVS.

4.5 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakt meer-kosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.6 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was. Bij ontstentenis van een afgetekende vrachtbrief met bemerkingen, erkent opdrachtgever impliciet dat de verpakking in goede staat verkeerde.

4.7 Alle leveringstijden worden door CVS steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van CVS eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijvingen van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.8 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan CVS kennis geeft, onverminderd het recht van CVS om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat CVS omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.9 Ten onrechte aan CVS geretourneerde goederen blijven ter beschikkin en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers-en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

4.10 Bij verkopen behoudt CVS bij uitvoering van bestellingen zich- in verband met het drukproces,- het recht voor –naast een geringe afwijking in kleur en/of formaat- meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid. Deze meer- of minder levering mag 10% belopen met een minimum van één exemplaar. Facturering geschiedt naar rato.

4.11 CVS is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrechten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van CVS een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.12 Indien CVS goederen van de opdrachtgever onder zich heeft,, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die CVS gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachtgever van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft CVS ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.13 De levering der bestelde goederen geschiedt vanaf het magazijn van CVS door de ter beschikkingstelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder

4.14 Zodra aan de opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking staan, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan CVS het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

4.15 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de in sub 6 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt komen alle schaden aan de goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van CVS worden gedragen voor rekening van de opdrachtgever.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 De met CVS overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nummer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog mobilisatie, onlusten overstroming gesloten scheepvaart en andere stremmingen in vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk, en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan CVS door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontstaan CVS van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

5.3 In geval van overmacht zal CVS daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting CVS het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

5.4 Alle extrakosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz. komen ten laste van de opdrachtgever.

6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 CVS is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van CVS als bindend.

6.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.3 Eventuele klachten over gebreken van de goederen moeten uiterlijk binnen acht dagen naar hun aankomst op de plaats van bestemming schriftelijk of telegrafisch aan CVS worden medegedeeld.

6.4 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd moeten onmiddellijk na constatering –doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de goederen- aan CVS worden gemeld, terwijl de be-of verwerking van de betreffende goederen onverwijld dient te worden gestaakt.

6.5 Opdrachtgever zal alle door CVS voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door CVS in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.6 Indien CVS een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van CVS de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

6.7 CVS aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft CVS niet; met name zal CVS in geen geval aansprakelijk zijn voor directe bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet-levering, te late levering, verkeerde levering of door een gebrek aan het geleverd.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behouden in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt CVS generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door CVS te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan overtreft.

7.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

7.3 Door het geven van een opdracht tot fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij CVS in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de fabricage, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.

7.4 Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan CVS is CVS niet aansprakelijk.

7.5 Evenmin is CVS aansprakelijk indien onjuiste vracht, kosten en rechten zijn geheven. Vorderingen en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.6 Bij niet-tijdige en niet-volledige levering van gegevens door opdrachtgever aanvaardt CVS geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor opdrachtgever

7.7 Evenmin aanvaardt CVS enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan CVS zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat –niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan CVS verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.

8.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt CVS –voor zoveel als mogelijk is –tevens het (mede) eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van CVS zouden worden onttrokken.

8.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van CVS de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan CVS zal cederen. Opdrachtgever verleent CVS reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning betreffende van de betreffende vordering(en) over te gaan.

8.4 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

8.5 CVS is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens CVS niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 455,00 voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

9. BETALING

9.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van CVS daarvoor in aanmerking komt, kan zijn betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. CVS is gerechtig, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

9.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.

9.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand. Ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

9.4 Alle kosten, welke CVS moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 46,00

10. GESCHILLEN

10.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

10.2 Op alle overeenkomsten en transacties van CVS is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij CVS.